پذیرایی نهار و شام

امکان پذیرایی نهار و شام تا 90 نفر مهمان با بهترین پذیرایی و تیم تشریفاتی